werkgroep Veiligheid

De werkgroep Veiligheid adviseert aan en fungeert als klankbord voor de Kerngroep bij de vormgeving van een nieuwe veiligheidsfilosofie op basis van overstromingsrisico’s.

Concreet behelst deze taak het gevraagd en ongevraagd adviseren over onder andere:

  • het wettelijk beoordelings- en het ontwerpinstrumentarium, bijvoorbeeld over juiste toepassing van het ontwerpinstrumentarium bij (HWBP-)projecten, prioritering van ontwikkelingen op de korte en lange termijn en onderlinge samenhang;
  • innovaties binnen de verschillende projectoverstijgende verkenningen;
  • gevolgen van ingrepen in het watersysteem (kosteneffectiviteitsanalyses);
  • gevolgbeperkende maatregelen in binnen- en buitendijkse gebieden (meerlaagsveiligheid), uitwisseling met preventieve maatregelen (slimme combinaties);
  • actualisatie en ontwikkeling van het instrumentarium waarmee de gevolgen van een overstroming in termen van schade en slachtoffers worden bepaald en
  • samenhang van overstromingsrisico’s met andere (externe) risico’s zoals externe veiligheid (chemische industrie, kerncentrales), tunnelveiligheid en aardbevingen.

De afgelopen periode heeft de werkgroep mede zorg gedragen voor de externe kwaliteitsborging ten aanzien van de waterveiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen. Verder is advies uitgebracht over slimme combinaties, wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017 en ontwerpinstrumentarium 2014, bewezen sterkte, beoordelingen op maat, effectiviteit dijkversterking versus rivierverruiming (samen met de werkgroep Rivieren) en risicomethodiek waterveiligheid buitendijkse gebieden.

Vergaderschema 2023

Dinsdag 7 februari, ochtend, Utrecht
Dinsdag 21 maart, ochtend, Delft
Vrijdag 12 mei, ochtend, Utrecht,  deels samen met werkgroep Techniek
Dinsdag 20 juni, middag, Utrecht
Dinsdag 12 september, middag, Dordrecht (met excursie en diner)
Dinsdag 31 oktober, ochtend, Delft
Vrijdag 15 december, ochtend, Utrecht, deels samen met werkgroep Techniek

Samenstelling

De werkgroep Veiligheid bestaat uit de volgende leden:

prof. dr. ir. M. Kok (TU Delft / HKV lijn in water), voorzitter
ir. H.S.O. Kapinga (Waterschap Rivierenland)
ir. G.J. Hoogendoorn (Provincie Overijssel)
ir. drs. J.G. Knoeff (Deltares)
drs. B.L. Lassing (Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid)
ir. M.T. van der Meer (Fugro)
dr. N. Pieterse (Planbureau voor de Leefomgeving)
dr. ir. R.B. Jongejan (Jongejan RMC)
ir. J.T.M. van der Sande (Waterschap Scheldestromen)
dr. T. Schweckendiek, MSc (Deltares)
prof. dr. ir. R.D.J.M. Steenbergen (TNO)
ir. M.M. de Visser (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)
ir. P.B. Webbers (Van Hattum en Blankevoort)
dr. P.J. Zwaneveld (Centraal Planbureau)

Werkgroepsecretaris is dr. ir. P. (Patrick) Oosterlo van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Hij is te bereiken via patrick.oosterlo@rws.nl en telefoon 06 -50 16 60 81.