werkgroep Veiligheid

De werkgroep Veiligheid adviseert aan en fungeert als klankbord voor de Kerngroep bij de vormgeving van een nieuwe veiligheidsfilosofie op basis van overstromingsrisico’s.

Concreet behelst deze taak het gevraagd en ongevraagd adviseren over onder andere:

  • het wettelijk beoordelings- en het ontwerpinstrumentarium, bijvoorbeeld over juiste toepassing van het ontwerpinstrumentarium bij (HWBP-)projecten, prioritering van ontwikkelingen op de korte en lange termijn en onderlinge samenhang;
  • innovaties binnen de verschillende projectoverstijgende verkenningen;
  • gevolgen van ingrepen in het watersysteem (kosteneffectiviteitsanalyses);
  • gevolgbeperkende maatregelen in binnen- en buitendijkse gebieden (meerlaagsveiligheid), uitwisseling met preventieve maatregelen (slimme combinaties);
  • actualisatie en ontwikkeling van het instrumentarium waarmee de gevolgen van een overstroming in termen van schade en slachtoffers worden bepaald en
  • samenhang van overstromingsrisico’s met andere (externe) risico’s zoals externe veiligheid (chemische industrie, kerncentrales), tunnelveiligheid en aardbevingen.

De afgelopen periode heeft de werkgroep mede zorg gedragen voor de externe kwaliteitsborging ten aanzien van de waterveiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen. Verder is advies uitgebracht over slimme combinaties, wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017 en ontwerpinstrumentarium 2014, bewezen sterkte, beoordelingen op maat, effectiviteit dijkversterking versus rivierverruiming (samen met de werkgroep Rivieren) en risicomethodiek waterveiligheid buitendijkse gebieden.

Vergaderschema 2021

Dinsdag 19 januari, 10.00-12.00 uur
Woensdag 17 februari, 13.30-15.30 uur
Woensdag 24 maart, 13.30-15.30 uur
Dinsdag 20 april, 10.00-12.00 uur
Woensdag 30 juni, 10.00-12.00 uur
Donderdag 9 september, 14.00-16.00 uur
Maandag 25 oktober, 14.00-20.30 uur
Maandag 6 december, 10.00-12.00 uur

Samenstelling

De werkgroep Veiligheid bestaat uit de volgende leden:

prof. dr. ir. M. Kok (TU Delft / HKV lijn in water), voorzitter
drs. C.J.J. Eijgenraam (Centraal Planbureau)
ir. H.S.O. Kapinga (Waterschap Rivierenland)
ir. G.J. Hoogendoorn (Provincie Overijssel)
ir. drs. J.G. Knoeff (Deltares)
drs. B.L. Lassing (Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid)
ir. M.T. van der Meer (Fugro)
dr. N. Pieterse (Planbureau voor de Leefomgeving)
dr. ir. R.B. Jongejan (Jongejan RMC)
ir. J.T.M. van der Sande (Waterschap Scheldestromen)
dr. T. Schweckendiek, MSc (Deltares)
prof. dr. ir. R.D.J.M. Steenbergen (TNO)
ir. M.M. de Visser (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)
ir. P.B. Webbers (Van Hattum en Blankevoort)

Werkgroepsecretaris is ir. D. (Durk) Riedstra van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
durk.riedstra@rws.nl, 06 101 177 55