Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. Het Expertise Netwerk Waterveiligheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder ondermeer begrepen winst­derving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
  • gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
  • misbruik van deze website,
  • verlies van gegevens,
  • of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, één en ander behoudens voorzover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Rijkswaterstaat of het ENW.

Responsible disclosure

Ontdekt u een zwakke plek in een van de ict-systemen van Rijkswaterstaat, zoals rijkswaterstaat.nl of enwinfo.nl? Laat het eerst ons weten vóórdat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. We kunnen dan eerst maatregelen treffen. Dit heet 'responsible disclosure'. Rijkswaterstaat maakt hiervoor gebruik van de voorzieningen van Rijksoverheid.nl. Kijk voor meer informatie op de pagina 'responsible disclosure' van rijksoverheid.nl.