werkgroep Kust

De werkgroep Kust richt zich op de Nederlandse kust langs de Noordzee, Waddenzee en estuaria. Belangrijke aandachtspunten zijn de zandige duinenkust en de interactie van bodem en water met de zeeweringen (de harde keringen), zoals het landelijk suppletiebeleid, risicobeheersing in kustplaatsen, kennisontwikkeling over duinafslag en de versterking projecten langs de kust, afleiding van randvoorwaarden langs de kust en de nieuwe normering.

Vergaderschema 2022

Maandag 17 januari
Maandag 21 maart
Woensdag 6 juli, 100ste vergadering te Koehool
Maandag 5 september
Maandag 7 november

Samenstelling

De werkgroep Kust bestaat uit de volgende leden:

prof. dr. ir. S.G.J. Aarninkhof (TU Delft) voorzitter
ir. J. van Dansik (Hoogheemraadschap van Delfland)
drs. C. van Gelder-Maas (Rijkswaterstaat WVL)
ir. P. Goessen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
dr. ir. J. van de Graaff (TU Delft)
dr. ir. M.D. Klein (Boskalis)
ing. H.J.P. Lieverdink (Wetterskip Fryslân)
dr. ir. J.M. van Loon-Steensma (Wageningen University and Research)
dr. B. van Maren (Deltares)
dr. ir. R.T. McCall (Deltares)
I. Oujamaa MSc (Hoogheemraadschap van Rijnland)
ir. S.J. van Schaick (Waterschap Scheldestromen)
dr. J.M. Slinger (TU Delft)
dr. A.J.F. van der Spek (Deltares)
dr. ir. H.J. Steetzel (Arcadis)
drs. A. Stolk
dr. ir. M.A. Van (Deltares)
prof. dr. K.M. Wijnberg (Universiteit Twente)

Werkgroepsecretaris is ir. M.C. (Marga) Rommel van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.
marga.rommel@rws.nl, 06 154 790 44