werkgroep Kust

De werkgroep Kust richt zich op de Nederlandse kust langs de Noordzee, Waddenzee en estuaria. Belangrijke aandachtspunten zijn de zandige duinenkust en de interactie van bodem en water met de zeeweringen (de harde keringen), zoals het landelijk suppletiebeleid, risicobeheersing in kustplaatsen, kennisontwikkeling over duinafslag en de versterking projecten langs de kust, afleiding van randvoorwaarden langs de kust en de nieuwe normering.

Vergaderschema 2024

Donderdag 18 januari
Maandag 25 maart
Donderdag 23 mei
Donderdag 5 september
Donderdag 17 oktober

Samenstelling

De werkgroep Kust bestaat uit de volgende leden:

drs. C. van Gelder-Maas (Rijkswaterstaat WVL)
ir. P. Goessen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
dr. ir. M.D. Klein (Boskalis)
ing. H.J.P. Lieverdink (Wetterskip Fryslân)
dr. ir. J.M. van Loon-Steensma (Wageningen University and Research)
dr. B. van Maren (Deltares)
dr. ir. R.T. McCall (Deltares)
I. Oujamaa MSc (Hoogheemraadschap van Rijnland)
ir. S.J. van Schaick (Waterschap Scheldestromen)
dr. J.M. Slinger (TU Delft)
dr. A.J.F. van der Spek (Deltares)
dr. ir. H.J. Steetzel (Arcadis)
prof. dr. K.M. Wijnberg (Universiteit Twente)

Werkgroepsecretaris is ir. M.C. (Marga) Rommel van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.
marga.rommel@rws.nl, 06 154 790 44