Wat is het ENW

ENW: kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid is een onafhankelijk kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid. De belangrijkste taak van het ENW is het (gevraagd én ongevraagd) adviseren van overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid over actuele vraagstukken en innovaties.

Daarom zorgt het ENW voor het bundelen en delen van kennis over bescherming tegen overstromingen en over actuele issues en innovaties. Zo draagt het netwerk bij aan de kwaliteit van de innovaties, producten en uitvoering van waterveiligheidstaken.

Specialisten uit overheid en bedrijfsleven

De specialisten die lid zijn van het ENW werken bij overheidsorganisaties en bedrijfsleven met een verantwoordelijkheid en/of een specialisme in waterveiligheid:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Kennisinstellingen
  • Ingenieursbureaus
  • Waterschappen
  • Andere overheidsorganisaties

Technisch-inhoudelijke adviezen

Het ENW geeft in de eerste plaats technisch-inhoudelijke adviezen over:

  • Ontwerp, beheer, beoordeling en toetsing van primaire en regionale waterkeringen
  • Toepassingen van wetenschappelijke kennis in nieuwe producten, concrete projecten en innovatieve toepassingen
  • Effecten van nieuwe technisch-inhoudelijke kennis op bijvoorbeeld beleid en beoordeling
  • Effecten van beleid op technisch-inhoudelijke waterveiligheidsaspecten
  • Technische leidraden

Advisering in brede maatschappelijke context

Het ENW geeft geen beleidsadvies. Wel betrekt het ENW in zijn advisering, waar nodig, de maatschappelijke context van een adviesaanvraag, zoals  ruimtelijke ordening, ecologie, risicobeleving, juridische aspecten en bestuurskundige en organisatorische vraagstukken.