Privacyverklaring

Het ENW spant zich in om op de juiste manier om te gaan met de persoonsgegevens van zijn relaties. Wat dit voor u als bezoeker van de website inhoudt, kunt u hieronder lezen.

Privacy statement ENWinfo

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door het Expertise Netwerk Waterveiligheid (hierna: “ENW”) via de website www.enwinfo.nl (hierna: “de website”). Het ENW spant zich in om op een juiste en zorgvuldige manier om te gaan met persoonsgegevens. We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder geven we aan wat we doen met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Het ENW is een onafhankelijk adviesorgaan en kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid ingesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De minister IenW is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Het ministerie van IenW heeft een Functionaris Gegevensbescherming (hierna: “FG”). De FG is te bereiken op het volgende e‑mailadres: fg@minienm.nl. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevestigd aan de Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag. Het postadres is: Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Onze uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens zijn daarbij de volgende.

Bij contact via e-mail

  • Om welke persoonsgegevens gaat het? Bij een e-mail aan het secretariaat van het ENW verwerken we in elk geval uw naam, e-mailadres en de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag per e-mail.
  • Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we uw persoonsgegevens? We verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw vraag of bericht en om u te informeren over de publieke taken van het ENW. De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de vervulling van een taak van algemeen belang.
  • Wie zijn de ontvangers van de persoonsgegevens?Uw gegevens worden alleen verstrekt aan medewerkers van Rijkswaterstaat die met het secretariaat van het ENW zijn belast. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt door de externe partij die de website ontwikkelt en host: Redmond.
  • Wat is de bewaartermijn van de gegevens? Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en wij nemen daarbij de Archiefwet in acht.

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief Infostroom

  • Om welke persoonsgegevens gaat het? Wanneer u zich via het webformulier in- of uitschrijft voor de Infostroom of een wijziging in uw contactgegevens doorgeeft, verwerken wij de gegevens die u aanlevert. Dit zijn ten hoogste uw naam, organisatie (optioneel), e-mailadres, postadres (optioneel), en uw geslacht (optioneel) en de wijze waarop u de Infostroom wilt ontvangen (digitaal en/of per post). Daarnaast wordt de maand van aanmelding genoteerd. Deze gegevens worden opgenomen in ons Relatiebestand.
  • Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we uw persoonsgegevens? De persoonsgegevens zijn nodig om u de Infostroom te kunnen versturen en dat op de gewenste wijze te doen. De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijden intrekken door u via het webformulier uit te schrijven. Uw persoonsgegevens worden dan gewist.
  • Wie zijn de ontvangers van de persoonsgegevens? Uw gegevens worden alleen verstrekt aan medewerkers van Rijkswaterstaat die met het secretariaat van het ENW zijn belast. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt door een externe partij die de website ontwikkelt en host: Redmond en met de bedrijven die in opdracht van het ENW de verzending van de Infostroom per post verzorgen.
  • Wat is de bewaartermijn van de gegevens? Persoonsgegevens die u voor de Infostroom aanlevert, bewaren wij in ons Relatiebestand zolang u ‘abonnee’ bent. Bij afmelding worden uw gegevens gewist.

Besloten deel van de website

De website heeft een besloten deel dat via inloggen alleen voor de ENW-leden toegankelijk is. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens via het besloten deel van de website, van ENW-leden, is opgenomen in het Reglement Werkwijze en Organisatie van het Expertise Netwerk Waterveiligheid.

Publicaties

Op de website worden documenten gepubliceerd, in het bijzonder de adviezen die het ENW uitbrengt. De publicatie van deze adviezen is één van de bestaansredenen van de website. De publicatie van adviezen dient het belang van openbaarheid van overheidsinformatie. Persoonsgegevens van de adviesaanvrager en ondertekenaar (dit is de voorzitter van het ENW) kunnen onderdeel uitmaken van deze publicaties. De adviezen hebben de vorm van een brief aan de adviesvrager, vaak een waterschap of het ministerie. De naam en functie van de adviesvrager worden daarbij geopenbaard. De brieven worden in C.C. verzonden aan de partijen voor wie deze informatie ook van belang is, bijvoorbeeld het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het ministerie van IenW (DGWB), Rijkswaterstaat. Deze gegevens worden ook geopenbaard bij publicatie. Het gaat om de functie en organisatie van deze personen.

Verwijzing naar externe websites

Vanaf de website kunt u via links worden geleid naar websites van externe partijen buiten Rijkswaterstaat. De minister van IenW is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op die gelinkte websites. Deze externe partijen hanteren hun eigen privacyvoorwaarden. Wij raden u aan om deze door te nemen wanneer u deze websites bezoekt.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons: het recht van inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar en gegevensoverdracht. U kunt uw verzoek indienen bij de coördinator van het ENW via: enwsecretariaat@rws.nl. We streven er naar om binnen een maand te reageren op uw verzoek.

Overige vragen en klachten

Heeft u nog andere vragen over uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze FG bij het ministerie van IenW via: fg@minienm.nl. U heeft ook het recht dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens te doen.
Wanneer de inhoud van dit privacy statement verandert, dan zullen wij u op deze website erop attenderen.

Versie: juni 2019.