Publicaties

Nieuwere publicaties

Af en toe brengt het ENW een publicatie uit over een actueel of anderszins relevant onderwerp. De nieuwste uitgaven zijn hieronder te vinden, oudere uitgaven staan lager op de pagina. De adviezen hebben hun eigen gedeelte op de website.

Bouwwerk hoogwaterveiligheid (2023)

Nederland houdt de waterveiligheid op een hoog niveau met het Bouwwerk Hoogwaterbescherming: het samenspel van zorgplicht, beoordelen en versterken. Aan het bouwwerk werken veel organisaties, afdelingen en mensen. De kracht ervan zit in de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Maar hoe deze onderdelen samenhangen, is niet bij iedereen in het veld bekend of de ideeën erover verschillen.

Daarom heeft het ENW vijf platen (infographics) laten maken die de samenhang op een toegankelijke manier verbeelden. De eerste plaat laat de activiteiten zien die samen zorgen dat het overstromingsrisico op een aanvaardbaar niveau blijft: zorgplicht, beoordelen, versterken. De vier andere platen behandelen de samenhang, verantwoordelijkheden, financiering, en kennis en innovatie. Daarnaast is er een geschreven toelichting die een en ander nog verduidelijkt.

De platen (pdf, 1.6 MB) zijn samengevoegd in één document, maar ook los beschikbaar. De  toelichting (pdf, 114 kB) is apart.

Documenten van de Task Force Fact Finding Hoogwater (2021)

Een enorme hoogwatergolf zette in juli 2021 grote delen van Limburg en aangrenzende streken onder water. Een Task Force onder de paraplu van het ENW richtte zich op het snel verzamelen van gegevens om het hoogwater zo goed mogelijk te beschrijven en daarmee de kennis te bundelen voor een grondige analyse.  De Task Force Fact Finding Hoogwater, waaraan een groot aantal universiteiten en kennisinstellingen bijdroeg, stelde een rapport samen en presenteerde de eerste versie daarvan in een symposium op 9 september.

  1. Rapport Hoogwater 2021 Feiten en Duiding (pdf, 13 MB)
    Dit is versie 2 van het rapport (20 september 2021), waarin aanpassingen ten behoeve van de leesbaarheid zijn gedaan en onvolkomenheden zijn gecorrigeerd.
  2. De overstromingskaart, waterkeringen- en noodverordeningenkaart kunnen in deze interactieve viewer bekeken worden.
  3. Presentatie symposium 9 september 2021 (pdf, 9.3 MB)
  4. Opname van het symposium 9 september 2021
  5. Antwoorden op de inhoudelijke vragen gesteld tijdens het symposium (pdf, 837 kB)

Grondslagen voor hoogwaterbescherming

'Grondslagen voor hoogwaterbescherming' beschrijft de achterliggende principes van de hoogwaterbescherming in Nederland. Aan bod komen thema’s als het omgaan met onzekerheden, het afleiden van technische eisen en verschillende aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen van waterkeringen, de continue zorg voor hoogwaterbescherming en crisisbeheersing.

'Grondslagen voor hoogwaterbescherming' is geschreven door het Expertise Netwerk Waterveiligheid op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vervangt het boek 'Grondslagen voor waterkeren' uit 1998.

Het is beschikbaar in drie vormen:

  1. Als PDF-document in lage resolutie. Dit is de tweede herziene druk (pdf, 6.8 MB) die verschenen is in november 2017. Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de eerste druk staat in de correctielijst (pdf, 318 kB).
  2. Als PDF-document in hoge resolutie, 81 MB. Deze versie is aan te vragen via enwsecretariaat@rws.nl.
  3. Als traditioneel boek (hard copy), eveneens bij het ENW-secretariaat. Het wordt kosteloos toegezonden.

Fundamentals of Flood Protection

In mei 2017 is de Engelse vertaling gereed gekomen: Fundamentals of Flood Protection (pdf, 6.8 MB), hier te downloaden als pdf in lage resolutie. De volwaardige versie (76 MB) kunt u aanvragen bij het ENW-secretariaat, evenals de gedrukte versie. Ook in dit geval zijn er geen kosten.

Oudere publicaties

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en zijn voorganger de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) hebben vele leidraden en technische rapporten uitgebracht die worden gebruikt bij het ontwerpen, het beoordelen en het beheer en onderhoud van de Nederlandse waterkeringen. Deze documenten vormen samen de Technische leidraden. U kunt ze vinden op de website Informatiepunt Leefomgeving en met name in het Archief.

Andere ENW-publicaties zijn: