Publicaties

Nieuwere publicaties

Af en toe brengt het ENW een publicatie uit over een actueel of anderszins relevant onderwerp. De nieuwste uitgaven zijn hieronder te vinden, oudere uitgaven staan lager op de pagina. De adviezen hebben hun eigen gedeelte op de website.

Analyse grote overstromingskansen (2023/2024)

Eind 2023 zijn alle resultaten van de 1e Landelijke Beoordeling Primaire Waterkeringen Overstromingskansen (LBO-1) gepresenteerd. Nu deze belangrijke mijlpaal is bereikt, vindt het ENW het raadzaam om te analyseren wat hiervan geleerd is  en hoe zich dit verhoudt tot de aanbevelingen uit het ENW-advies Overstromingskansen van 2020. Doelstelling van LBO-1 was immers om te leren werken met de overstromingskansbenadering en het ENW wil graag bijdragen aan dit leertraject.
Het ENW heeft een analyse laten uitvoeren op trajecten waar relatief grote overstromingskansen werden berekend. De analyse is begeleid door leden van de ENW-werkgroepen Veiligheid en Techniek en door medewerkers van waterschappen.

Bouwwerk hoogwaterveiligheid (2023)

Nederland houdt de waterveiligheid op een hoog niveau met het Bouwwerk Hoogwaterbescherming: het samenspel van zorgplicht, beoordelen en versterken. Aan het bouwwerk werken veel organisaties, afdelingen en mensen. De kracht ervan zit in de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Maar hoe deze onderdelen samenhangen, is niet bij iedereen in het veld bekend of de ideeën erover verschillen.

Daarom heeft het ENW vijf platen (infographics) laten maken die de samenhang op een toegankelijke manier verbeelden. De eerste plaat laat de activiteiten zien die samen zorgen dat het overstromingsrisico op een aanvaardbaar niveau blijft: zorgplicht, beoordelen, versterken. De vier andere platen behandelen de samenhang, verantwoordelijkheden, financiering, en kennis en innovatie. Daarnaast is er een geschreven toelichting die een en ander nog verduidelijkt.

De platen (pdf, 1.6 MB) zijn samengevoegd in één document, maar ook los beschikbaar. De  toelichting (pdf, 114 kB) is apart.

Documenten van de Task Force Fact Finding Hoogwater (2021)

Een enorme hoogwatergolf zette in juli 2021 grote delen van Limburg en aangrenzende streken onder water. Een Task Force onder de paraplu van het ENW richtte zich op het snel verzamelen van gegevens om het hoogwater zo goed mogelijk te beschrijven en daarmee de kennis te bundelen voor een grondige analyse.  De Task Force Fact Finding Hoogwater, waaraan een groot aantal universiteiten en kennisinstellingen bijdroeg, stelde een rapport samen en presenteerde de eerste versie daarvan in een symposium op 9 september.

Het rapport Hoogwater 2021 Feiten en Duiding (pdf, 13 MB) kunt u hier downloaden. Dit is versie 2 van het rapport (20 september 2021), waarin aanpassingen ten behoeve van de leesbaarheid zijn gedaan en onvolkomenheden zijn gecorrigeerd.

Andere media met betrekking tot het symposium kunt u bij het ENW-secretariaat opvragen. Dit zijn:

  • De overstromingskaart, waterkeringen- en noodverordeningenkaart, te zien via een  interactieve viewer.
  • De presentaties gegeven op het symposium.
  • De geluidsopname van het symposium.
  • De antwoorden op de inhoudelijke vragen die gesteld zijn tijdens het symposium.

Grondslagen voor hoogwaterbescherming

'Grondslagen voor hoogwaterbescherming' beschrijft de achterliggende principes van de hoogwaterbescherming in Nederland. Aan bod komen thema’s als het omgaan met onzekerheden, het afleiden van technische eisen en verschillende aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen van waterkeringen, de continue zorg voor hoogwaterbescherming en crisisbeheersing.

'Grondslagen voor hoogwaterbescherming' is geschreven door het Expertise Netwerk Waterveiligheid op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vervangt het boek 'Grondslagen voor waterkeren' uit 1998.

Het is beschikbaar in drie vormen:

  1. Als PDF-document in lage resolutie. Dit is de tweede herziene druk (pdf, 6.8 MB) die verschenen is in november 2017. Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de eerste druk staat in de correctielijst (pdf, 318 kB).
  2. Als PDF-document in hoge resolutie, 81 MB. Deze versie is aan te vragen via enwsecretariaat@rws.nl.
  3. Als traditioneel boek (hard copy), eveneens bij het ENW-secretariaat. Het wordt kosteloos toegezonden.

Fundamentals of Flood Protection

In mei 2017 is de Engelse vertaling gereed gekomen: Fundamentals of Flood Protection (pdf, 6.8 MB), hier te downloaden als pdf in lage resolutie. De volwaardige versie (76 MB) kunt u aanvragen bij het ENW-secretariaat. De gedrukte versie (hard copy) is niet meer verkrijgbaar.

Oudere publicaties

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en zijn voorganger de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) hebben vele leidraden en technische rapporten uitgebracht die worden gebruikt bij het ontwerpen, het beoordelen en het beheer en onderhoud van de Nederlandse waterkeringen. Deze documenten vormen samen de Technische leidraden. U kunt ze vinden op de website Informatiepunt Leefomgeving en met name in het Archief.

Andere ENW-publicaties zijn: