Advies Overstromingskansen

Op 1 januari 2017 zijn in de Waterwet de normen voor de primaire waterkeringen gewijzigd. Drie jaar na de invoering is te zien dat er sprake is van een leercurve, maar dat nog niet alles goed gaat in de nieuwe werkwijze. Er worden overstromingskansen ingeschat die vele malen hoger zijn dan op basis van de beheerervaring verwacht mag worden, de scope van bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma aangemelde projecten is niet altijd stabiel en de beheerders geven aan moeite te hebben met de duiding van de resultaten.

Het ENW is gevraagd te adviseren welke elementen belangrijk zijn om op korte en middellange termijn op te pakken om de processen en instrumenten voor het beoordelen en ontwerpen te verbeteren.

Het ENW adviseert de volgende elementen uit te werken:

  1. Beperk de werklast door prioritering in de wettelijke beoordeling.
  2. Richt de kwaliteitsborging bij de beoordeling op de geloofwaardigheid van de resultaten.
  3. Werk aan een begrijpelijk en dienend instrumentarium.
  4. Verbeter het instrumentarium op basis van lessen uit de praktijk.

Een onderbouwing van deze adviezen staat in de achtergrondrapportage ‘Naar geloofwaardige overstromingskansen (pdf, 751 kB)’.

Het ENW heeft zich beperkt tot adviezen die passen binnen het huidige bestel. Als over de grenzen hiervan heen wordt gekeken, dan valt op dat er binnen het continue proces van beoordeling, beheer en onderhoud, ontwerp en versterking sprake is van wisselende financiële prikkels. Dit bemoeilijkt de optimalisatie van dit proces als geheel. Het ENW acht het dan ook raadzaam de financiële prikkels binnen het huidige bestel te evalueren.