Hoe meer te halen uit beoordelingen op maat? (strategisch-thematisch advies)

Het ENW stelt dat beoordelingen op maat een belangrijkere rol kunnen spelen bij het efficiënt oplossen van de versterkingsopgave dan in de afgelopen toetsrondes het geval is geweest. Niet-noodzakelijke dijkversterkingen kunnen mogelijk worden voorkomen en/of de scope van dijkversterkingen kan worden aangescherpt. Ondanks de reeds beschikbare technische mogelijkheden en de vanuit de zorgplicht gestelde eis een scherper beeld te hebben van de veiligheid (‘beter inzicht in eigen dijk’), is er een aantal belemmeringen waardoor de potentie onderbenut blijft. Dit advies gaat dan ook over de potentie van beoordelingen op maat en over mogelijkheden om beheerders in de toepassing hiervan te ondersteunen. Het is immers uiteindelijk aan de beheerder om te borgen dat waterkeringen aan de normen voldoen.
De kern voor het bevorderen van beoordelingen op maat lijkt te liggen in een andere houding waarbij het niet meer aanvaardbaar wordt gevonden dat een beheerder na een gedetailleerde toets stopt, terwijl er redelijkerwijs had kunnen worden verwacht dat met aanvullend onderzoek een ander (positief) oordeel mogelijk was geweest. Daarnaast is het nodig meer helderheid te verschaffen over waar de beoordeling op maat aan moet voldoen.
Ten behoeve van een stabiel HWBP lijkt het meest kansrijk om een voldoende scherpe toetsing uit te voeren voordat een kering wordt aangemeld bij het HWBP. Er is dan geen twijfel mogelijk of de kering inderdaad moet worden versterkt. In die fase spelen er immers nog minder omgevingsbelangen dan op het moment dat een versterkingsproject met (voorlopige) scope al gedefinieerd is en het vanwege de lokale deelbelangen lastig is om de scope te verminderen.

Bij het advies Beoordelingen op maat hoort een Aanbiedingsbrief (pdf, 319 kB).