Advies Technische richtlijn Drainagetechnieken

Waterschap Rivierenland heeft namens de Projectoverstijgende Verkenning Piping (PoV-P) en de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (PoV-M) van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) advies gevraagd aan het ENW over de Technische Richtlijn Drainagetechnieken.
Het ENW vindt het een goede zaak dat de Technische Richtlijn Drainagetechnieken is opgesteld. De richtlijn bevat veel informatie en geeft een state-of-the-art overzicht van beschikbare kennis en technieken. De effecten van drainagetechnieken worden duidelijk geschetst en er wordt helder aangegeven waar winst te behalen valt met het verlagen van de stijghoogte in het watervoerend pakket. Dit sluit aan op de beoordelings- en ontwerpsystematieken die momenteel gehanteerd worden. Ook geeft het document door middel van foutenbomen duidelijk weer waar de zwakke plekken van de systemen zitten. Een dergelijk overzicht kan helpen bij de afweging om een drainagetechniek toe te passen in het ontwerp dan wel er rekening mee te houden bij de beoordeling. Het ENW constateert dat uitgewerkte praktische toepassingsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden in het document nog ontbreken. Het ENW is dan ook van mening dat het voorliggende document nog geen (afgeronde) Technische Richtlijn is, maar wel uitermate waardevol is voor iedereen die te maken heeft met drainagetechnieken.
Het ENW geeft in overweging om de naam ‘Technische Richtlijn’ te veranderen. Naast de mogelijke verwarring met de benaming ‘Technisch Rapport’ roepen beide begrippen associaties op die inhoudelijk verder gaan dan de inhoud van het aangeleverde rapport.
Verder meent het ENW dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de levenscyclus van de drainagesystemen ten opzichte van de ontwerplevensduur van een dijk(verbetering). Ook hiervoor zijn contouren aangegeven, maar wordt (nog) geen volledige praktische uitwerking geboden.