Advies Artikel 6d Beleidslijn rivieren

In dit advies spreekt het ENW zijn bezorgdheid uit over de toepassing van het artikel 6d die onder strikte voorwaarden de mogelijkheid biedt om niet-riviergebonden activiteiten in het gebied waar het meest strikte stroomvoerend regime geldt van de beleidslijn.
Met dit advies wil het ENW:
1. de doelen en achtergronden van de Beleidslijn grote rivieren benadrukken en daarmee de reikwijdte van het bedoelde artikel 6d in een kader plaatsen;
2. de staatssecretaris adviseren om diensten als Rijkswaterstaat en de voor de ruimtelijke ordening verantwoordelijke instanties nadrukkelijk erop te wijzen het artikel 6d vanuit die primaire doelen van de Beleidslijn toe te passen.