Reflectie op de Kennisagenda waterveiligheid van DGRW

Het ENW is verheugd dat er met deze kennisagenda stappen worden gezet naar het in samenhang programmeren en uitvoeren van onderzoek en dat hier de komende jaren financiële middelen voor worden vrijgemaakt. De kennisagenda heeft een duidelijke opbouw langs de drie thema’s techniek, systeem en leefomgeving. Door de kennisagenda’s van DGRW en andere partijen in relatie tot elkaar op te stellen en uiteindelijk samen te brengen in een nationale kennisagenda waterveiligheid, ontstaat er structuur en daardoor een betere focus. Dubbelingen in onderzoek of tegenstrijdige uitkomsten worden vermeden.

Het ENW onderschrijft dat voor prioritering van onderzoek een goede verhouding tussen (verwachte) onderzoeksresultaten en baten voor het waterveiligheidsdomein bepalend is. Het ENW adviseert om de prioritering zo transparant mogelijk te maken en schrijvers van onderzoeksvoorstellen mee te geven tot op welk niveau zij zowel kosten als baten van onderzoek dienen uit te werken. Dat laat onverlet dat altijd kennisontwikkeling nodig zal zijn die niet direct effect sorteert.