Beter leren keren door veldmetingen en monitoring (strategisch-thematisch advies)

Het advies Beter Leren Keren geeft een strategische richting aan om te komen tot kennisontwikkeling (en kostenbesparingen) op het terrein van waterveiligheid door slimme inzet van veldmetingen en integrale monitoring. Het is tot stand gekomen door bijdragen van vele professionals die gaandeweg het proces een groot aantal kansrijke cases hebben ingebracht.

Gezamenlijke uitvoering van meet- en monitoringprogramma’s door betrokken partijen op het gebied van waterveiligheid zal leiden tot draagvlak en breed gebruik van de uitkomsten. Voorwaarde voor succes is een eenvoudige en snelle ontsluiting van de monitoringgegevens. Om dit te bereiken zijn investeringen nodig in meet- en monitoringpijlers, in de aansturing van monitoringprogramma’s vanuit een projectoverstijgend perspectief en in een laagdrempelige ontsluiting van de monitoringdata.

 • Langlopende (integrale) meetsites
  Het ENW pleit voor het opzetten van een beperkt aantal langlopende integrale meetsites (minimaal gedurende 20 tot 30 jaar meten) met aandacht voor hydraulische, morfologische, geotechnische en ecologische aspecten voor en op de kering.
 • Grootschalige pilots en veldproeven
  Aangezien natuurlijke extreme belastingen lang op zich kunnen laten wachten en ook bijvoorbeeld morfologische processen een lange tijdschaal kennen, pleit het ENW ervoor om door middel van pilots en veldproeven de juiste omstandigheden te creëren.
 • Projectoverstijgend meten en monitoren
  Het ENW adviseert om langdurige monitoring een verplicht onderdeel te maken van aanlegprojecten.
 • Extreme gebeurtenissen
  Het ENW pleit voor het opstellen van meetplannen voor het inwinnen van gegevens rondom extreme gebeurtenissen. Bij hoogwaters op de rivieren treedt een hoogwaterdraaiboek in werking. Het ENW adviseert om te onderzoeken of er aanvullingen op het hoogwaterdraaiboek (op het gebied van meten en monitoren) gedaan kunnen worden.
 • Organisatie, financiering en ontsluiting van monitoringgegevens
  Het ENW pleit ervoor dat elke organisatie met verantwoordelijkheid rond waterveiligheid in haar kennisagenda aandacht schenkt aan meten en monitoren. Voor het beter organiseren van veldmetingen en monitoring denkt het ENW aan het opstellen van een alliantie (een Bureau Monitoring) die overzicht houdt en zorgt voor verbinding tussen projecten, tussen fases van projecten, en helpt met adviezen over meetplannen/technieken en met het zoeken naar financiering.
  Het ENW pleit voor een betere en snellere ontsluiting van monitoringsgegevens door middel van een platform. Het is ook zaak om heldere afspraken te maken over het beschikbaar stellen en delen van gemeten data en de met deze data uitgevoerde analyses.

Bij het advies Beter leren keren hoort een Aanbiedingsbrief (pdf, 363 kB).