Advies Windturbines op de primaire waterkering Oostpolderdijk

Aan Waterschap Noorderzijlvest, 11 december 2014