Advies Windpark Oostpolderdijk

Waterschap Noorderzijlvest heeft na de eerste consultatie van het ENW in 2014 veel nader onderzoek uitgevoerd naar onder andere het omgaan met een fundatie op staal in plaats van op palen. Er zijn goede stappen gezet in het verder brengen van het gehele ontwerp.

Ten aanzien van de veiligheidsanalyse zijn er op aanwijzen van het ENW nog een aantal aanpassingen gedaan. Daarmee zijn de bezwaren van het ENW in de rapportages in voldoende mate weggenomen, wel heeft het ENW nog enkele aanbevelingen.

Het ENW is van mening dat er nog voldoende conservatieve uitgangspunten in de gekozen aanpak zitten om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Gaandeweg moet de gekozen aanpak samen met de monitoring leiden tot een gedetailleerdere benadering van de kans op falen van de waterkering, gegeven de aanwezigheid van de windturbines.