Advies Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 en Ontwerpinstrumentarium 2014 versie 4

De afgelopen jaren hebben Rijkswaterstaat, Deltares en andere partijen gewerkt aan het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017) en het Ontwerpinstrumentarium (OI2014). Het ENW heeft de ontwikkeling van beide instrumentaria van nabij gevolgd en het project WBI2017 zelfs van direct advies voorzien via de ENW Voorbereidingsgroep WBI2017. Inmiddels is het WBI beschikbaar en is deze groep ontbonden.

Het ENW constateert dat er (mei 2017) nog maar beperkt is beoordeeld met het nieuwe instrumentarium en dat de Generale Repetitie van eind 2016 ook geen volledig beeld heeft laten zien van de werking. Het ENW pleit daarom voor een intensieve samenwerking tussen beheerders, hun adviseurs en de (door)ontwikkelaars van het WBI in de komende tijd.

Het ENW pleit voor modulaire opgebouwde, ‘dienende’ software, die de tussenstappen inzichtelijk maakt en gevoeligheidsanalyses ondersteunt. Daarnaast zijn goede samenwerking en ondersteuning van groot belang om beoordelen en ontwerpen met de overstromingskans succesvol te laten verlopen. Initiatieven als ontwerpateliers en collegiale reviews zijn hier goede voorbeelden van.

Het ENW constateert dat beide instrumentaria gedeeltelijk nog op de overschrijdingskans zijn gebaseerd. De komende jaren moet dat volledig de overstromingskans worden. Geadviseerd wordt om het WBI en OI meer in samenhang te ontwikkelen en bij de kennisontwikkeling te focussen op het verkleinen van onzekerheden in sterkte en belasting en faalmechanismen meer in samenhang te beschouwen.