Advies Werkwijzer ontwerpen waterkerende kunstwerken

Het ENW vindt de werkwijzer een mooi en goed leesbaar document. Het biedt een grote verbetering ten opzichte van de Leidraad Kunstwerken uit 2003. Alle onderdelen zijn in lijn gebracht met de overstromingskansbenadering en de afzonderlijke schematiseringshandleidingen van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). De aangeboden ontwerpmethode per faalmechanisme sluit aan op de actueel beschikbare tools om de hydraulische ontwerpbelastingen mee af te leiden. Ook is expliciet aandacht besteed aan het Bouwbesluit / de Eurocode in relatie tot de Waterwet.

Het ENW adviseert de werkwijzer te gaan gebruiken en ervaring met deze groene versie op te doen en ervaringen te verzamelen en te verwerken in een volgende versie. Verder wordt geadviseerd de Leidraad Kunstwerken te laten vervallen en de onderdelen die nog bruikbaar zijn toe te voegen aan de werkwijzer. Dit biedt duidelijkheid aan de gebruikers en vereenvoudigt het beheer van de leidraden.