Advies Waterveiligheid Limburg

De provincie Limburg heeft een bestuursopdracht ‘Verkenning normen en afvoeren waterveiligheid Maasvallei’ aangekondigd, met als doel een evaluatie van de normen en maatgevende afvoeren voor de Maasvallei. Het adviesbureau HKV heeft op verzoek van de provincie een rapportage opgesteld waarin de verschillende alternatieven voor de huidige normen worden verkend. Eén van de conclusies is dat 22 dijktrajecten vanuit de risicosystematiek een lagere norm zouden kunnen krijgen.

De provincie Limburg heeft de deltacommissaris gevraagd een gezaghebbend advies uit te brengen over het HKV-rapport,  alsmede over de bestuurlijke betekenis ervan. De deltacommissaris heeft op zijn beurt het ENW verzocht de inhoudelijke uitgangspunten van het rapport tegen het licht te houden en daarnaast twee aanvullende vragen te beantwoorden.

Het ENW is zich bewust van het bestuurlijk krachtenveld waarbinnen zowel het HKV-rapport als deze adviesvraag zich bevinden. Dit advies beperkt zich tot de beantwoording van de technische vragen die de Deltacommissaris aan het ENW stelde naar aanleiding van het HKV-rapport en richt zich daarom vrijwel uitsluitend op de beoordeling van de in het rapport gevolgde aanpak en gehanteerde aannames.

Het ENW hecht er aan te benadrukken dat de keuze om al dan niet over te gaan tot zo’n heroverweging vraagt om bredere maatschappelijke betrokkenheid bij die discussie. De acceptatie van een hogere overstromingskans heeft niet alleen te maken met maatschappelijke sentimenten rond veiligheid, gelijkheid en solidariteit, maar ook met de mate waarin de spelers in de ruimtelijke ordening en crisis- en calamiteitenzorg in staat en bereid zijn de consequenties ervan, in de vorm van een groter aandeel in de risicobeheersing, te nemen.

Het advies kan dan ook slechts gelezen en gebruikt worden als een technische beoordeling op hoofdlijnen van de methodiek en aannames waarmee het HKV-rapport onderbouwt dat een verlaging van de normering van de 22 trajecten in de Limburgse Maasvallei zou kunnen worden overwogen. Over de wenselijkheid van een verlaging, of het bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak daarvoor, spreekt dit advies zich nadrukkelijk niet uit.

Het ENW concludeert dat het advies van HKV een goede basis vormt voor de onderbouwing van een eventuele heroverweging van de normering in de Maasvallei. Er is een goede systematiek gekozen, die ook gehanteerd is bij de afleiding van de bestaande normen. Vanuit het technisch-inhoudelijke perspectief van overstromingsrisico’s lijken voor de 22 in het advies van HKV vermelde dijktrajecten in de Maasvallei minder strenge normen in de rede te liggen.
Daarnaast wijst het ENW nog op andere relevante aspecten en worden aanbevelingen gedaan.