Advies Voorkeursalternatief dijkversterking Koehool-Lauwersmeer

Het ENW waardeert de ambitie van het waterschap om de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer innovatief en duurzaam uit te voeren. Het beschikbare voorland biedt daar inderdaad mogelijkheden toe. Het ENW stelt voor om de term ‘groene variant’ te gebruiken in plaats van ‘zachte variant’, omdat er geen sprake is van een dynamisch profiel op het buitentalud van de dijk.

Belangrijk is het om het effect van het voorland als integraal onderdeel van de waterkering kwantitatief te onderbouwen en te verkennen hoe het voorland ingebed kan worden in het wettelijk toetsingskader. In het algemeen geldt dat het raadzaam is om al vooruit te denken. Onderzoek de gevolgen van zeespiegelstijging, welke effecten zijn te verwachten voor waterveiligheid en andere functies in het gebied, hoe kan het voorland eventueel aangepast worden etc. Probeer dit zoveel mogelijk te kwantificeren. Ook is het verstandig samen op te trekken met natuurorganisaties en tijdig te starten met de ontwikkeling en implementatie van een monitoringsprogramma.