Advies vervolgonderzoek pompen ten behoeve van de Markermeerdijken

DGRW heeft het ENW advies gevraagd over de gevolgen van peilverlaging op het Markermeer (door pompen in de Houtribdijk) voor de versterking van de Noord-Hollandse Markermeerdijk. Omdat het Markermeerpeil nauwelijks invloed lijkt te hebben op de macrostabiliteit van de Markermeerdijken, zijn pompen in de Houtribdijk slechts beperkt effectief. Ook de ontwikkeling van de methode ‘bewezen sterkte’ is aan het ENW voorgelegd. Het ENW achtte het realistisch dat de zogenaamde ‘grove methode’, op basis van fragility-curves, in een periode van ongeveer zes maanden zou worden geoperationaliseerd ten behoeve van het project Markermeerdijken. Naast het Markermeerpeil dienen daarvoor ook andere bepalende faalmechanismen en factoren, zoals bodemopbouw, neerslag, polderpeil, maaiveldniveau, profielaanpassingen en verkeersbelasting te worden geïdentificeerd. Op de middellange termijn moet een bredere toepassing voor heel Nederland mogelijk zijn.