Advies Verkenning concrete kansen Beter leren keren

Aan directoraat-generaal Water en Bodem en het Hoogwaterbeschermingsprogramma,
2 november 2020

In oktober 2017 publiceerde het ENW het strategisch advies ‘Beter Leren Keren door veldmetingen en monitoring’. Daarin adviseerde het ENW ten eerste om meten en monitoring structureel een plaats te geven in de keten van waterveiligheid en ten tweede om daarbij in ieder geval een projectoverstijgend perspectief te hanteren. Het advies werd enthousiast ontvangen. De noodzaak voor een steviger verankering van meten en monitoring werd breed onderschreven en er was veel draagvlak voor de aanpak op basis van de vier pijlers. Het ontbrak echter nog aan de concrete uitwerking: welke locaties en projecten lenen zich voor langlopende meetsites, experimenten en projectoverstijgende monitoring, en hoe moeten we deze verder vormgeven?

De rapportage ‘Beter leren keren. Verkenning van concrete kansen voor projectoverstijgend meten en monitoren in geplande HWBP-projecten’ geeft de eerste stap in de richting van een dergelijke concretisering.
De studie bevat een overzicht van de belangrijkste kennisvragen op lopende en toekomstige hoogwaterbeschermingsprojecten, benoemt zes concrete cases en geeft een conceptueel raamwerk voor de karakterisering van meet- en monitoringinspanningen.

In het advies aan directoraat-generaal Water en Bodem en het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt het ENW voor de zes cases te omarmen en voor elk een organisatie te benoemen die het voortouw neemt in de doorontwikkeling van een meet- en monitoringprogramma. Iedere doorontwikkeling zou moeten starten met een uitgebreide nut- en noodzaakanalyse. Verder is het raadzaam te zorgen voor een strategische incentive bij HWBP-projectleiders en andere sleutelspelers om de monitoring te faciliteren en tot een succes te maken. Een financieringskader voor strategische meet- en monitoringinspanningen kan hieraan belangrijk bijdragen.