Advies Veiligheidsfilosofie dubbele dijk

Waterschap Noorderzijlvest heeft in 2021 in het innovatieproject Dubbele Dijk een veiligheidsfilosofie laten opstellen door Deltares, onder begeleiding van het Adviesteam Dijkontwerp. De opgestelde methodiek is erop gericht om het systeem van een dubbele dijk te kunnen beoordelen. Uitgangspunt is de dubbele dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl, maar mogelijk is de methode ook bruikbaar voor vergelijkbare systemen elders in Nederland.

Het ENW onderschrijft de opzet en aanpak van de opgestelde veiligheidsfilosofie, die past bij de overstromingsĀ­kansbenadering. Het ENW is het ook eens met de conclusie van Deltares: de meerwaarde voor de waterveiligheid van de dubbele dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl is zeer beperkt. De reden hiervoor is dat de tweede dijk kort achter de eerste dijk ligt en bovendien veel zwakker is. Bij een bres in de voorliggende kering zal de achterliggende dijk veelal niet in staat zijn een overstroming in het achterland te voorkomen. Mogelijk kan een ander concept van een dubbele dijk wel meerwaarde hebben voor de waterveiligheid, bijvoorbeeld als er voldoende afstand is tussen de eerste en tweede kering en de tweede kering sterk genoeg is. De opgestelde veiligheidsfilosofie is, als deze verder generiek toepasbaar wordt gemaakt, ook geschikt om andere concepten van dubbele dijken uit te werken. Het ENW deelt de conclusie van het waterschap dat een dubbele dijk buiten het huidige waterveiligheidsbeleid meerwaarde kan hebben, maar maakt de kanttekening dat de bijkomende voordelen in de gekozen situatie beperkt van omvang lijken te zijn en dat deze mogelijk op een doelmatiger manier kunnen worden verkregen.