Advies Technische richtlijn Grondverbeteringstechnieken

Waterschap Rivierenland heeft namens de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POV-M) advies gevraagd over de Technische Richtlijn voor het beoordelen, ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van grondverbeteringstechnieken in en nabij waterkeringen.
Het ENW vindt het een goede zaak dat er een document is opgesteld waarin de technieken die een grondverbetering bewerkstelligen, zijn samengevat en nader zijn geduid. Het rapport biedt een mooi overzicht van de beschikbare technieken en hun potentie. Het ENW gaat er vanuit dat dit document de afweging om deze technieken wel of niet toe te passen in specifieke omstandigheden, faciliteert en vergemakkelijkt.
De status, het eigenaarschap en beheer liggen nog open. Voor het compleet en bruikbaar maken van het rapport heeft het ENW een aantal suggesties gedaan. Daarnaast wordt geadviseerd om de ‘Technology Readiness Levels’ van de verschillende technieken te duiden, omdat de niveaus daarvan uiteenlopen. Verder vraagt de aansluiting op het WBI en OI nog aandacht en pleit het ENW voor het toevoegen van meer voorbeelden voor alle technieken. De gegeven
voorbeelden zijn namelijk heel instructief.