Advies Robuust Ontwerpen in de Leidraad Rivieren

Naar aanleiding van een brief van de Gelderse Milieufederatie over de invulling van Robuust Ontwerpen in de Leidraad Rivieren heeft het ENW zijn opvatting over de invulling van dit begrip nader uiteengezet. Het concept van Robuust Ontwerpen dient breder te worden opgevat dan een extra dijkversterking. Het ENW is van mening dat de Leidraad geen afbreuk doet aan het rijksbeleid om voor hogere afvoeren primair ruimtelijke maatregelen te kiezen. Voor het toekomstgericht ontwerpen van waterkeringen is het aan te bevelen om rekening te houden met de meer concrete aanbevelingen in de Leidraad en de technische rapporten. Wel is daarbij nadrukkelijk aangegeven dat het toepassen van een 0,30 m hogere ontwerpwaterstand en het rekening houden met de uitbreidbaarheid geen automatische uitgangspunten zijn. Naar de mening van het ENW wordt terecht gevraagd om voldoende onderbouwing voor de gemaakte keuzes en wordt er ruimte geboden om af te wijken, als bovenstaande tot niet-aanvaardbare ontwerpen van dijken zou leiden.