Advies Resultaten onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0

Het ENW spreekt zijn waardering uit voor het onderzoek dat is uitgevoerd binnen Kustgenese 2.0. Het heeft waardevolle, verdiepende kennis opgeleverd en is bovendien doorvertaald in een duidelijk en goed onderbouwd beleidsadvies.

De ontwikkelde voorkeursstrategie geeft antwoord op de vraag hoeveel zand er naar verwachting nodig is voor de periode 2020-2032, waar het te suppleren zand neergelegd moet worden om aan de beleidsdoelstellingen te voldoen, wanneer eventuele kantelpunten in het suppletiebeleid mogelijk worden bereikt en hoe de suppleties in de nabije toekomst het best tot uitvoering kunnen worden gebracht.

Het ENW adviseert om Strategie C (‘Robuust’, 13,2 miljoen m3/jaar) als richtpunt te nemen voor toekomstig kustonderhoud, geredeneerd vanuit een consistente aanpak van de sedimentbehoefte in de verschillende kustvakken. In geval van Strategie B (‘Ruim voortzetten’, 11,0 miljoen m3/jaar) is in de visie van het ENW doorgaand onderzoek nodig naar de langetermijneffecten van een oplopend sedimenttekort in het kustfundament. Daarnaast adviseert het ENW om aandacht te schenken aan de doorvertaling van de verwachte effecten van de verdiepte vooroever voor hoogwaterveiligheid en andere functies in de kustzone.

Ten slotte raadt het ENW aan om oog te hebben voor de belemmeringen die bestaan rond suppleties en om experimenteerruimte te creëren voor innovaties die opschaling van de suppletievolumes in de toekomst kunnen helpen.