Advies Rekenregel suppletievolume

Het ENW adviseerde positief aan DGRW over het conceptuele model van een nieuwe Rekenregel suppletievolume en het gebruik van de rekenregel als basis voor het onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0. Drie aandachtspunten geeft het ENW mee. Ten eerste het advies om het hoogdynamische deel - dat deel van het kustfundament dat meegroeit met de zeespiegelstijging - scherper te definiëren. Ten tweede om aan de rapportages toe te voegen hoe de suppletievolumes zouden toenemen als de zeespiegel harder stijgt (scenario’s) en of dit tot praktische problemen leidt. Het derde punt betreft aandacht voor de vraag of het zand dat niet uniform wordt gesuppleerd zich toch voldoende gaat verdelen, zodat het kustfundament ook daadwerkelijk over de volle omvang meegroeit.