Advies Rapport Risico's in bedijkte termen

Aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 18 februari 2005.

De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen reageert op het rapport 'Risico's in bedijkte termen. Een evaluatie van het beleid inzake de veiligheid tegen overstromen' van het Milieu- en Natuurplanbureau.