Advies Quick wins ontwerp stabiliteitsschermen

De PoV-Macrostabiliteit heeft het ENW advies gevraagd over drie mogelijke quick wins in het ontwerp van stabiliteitsschermen specifiek voor de dijkversterkingsprojecten Capelle-Moordrecht en Verbetering IJsseldijk Gouda. Het ENW kan zich wat betreft het gebruik van materiaalfactoren vinden in de voorgestelde wijziging van de volgorde van berekening. Het ENW ondersteunt daarnaast het idee om dwarskrachten en buigende momenten in het stabiliteitsscherm niet meer te berekenen met behulp van de φ-c-reductie-methode in PLAXIS, maar met de voorgestelde ‘rekenwaarden’ voor de grondsterkte. Een derde quick win betreft verplaatsingseisen. De eis dat de kruin van een met schermen versterkte dijk maximaal 0,1 meter mag zakken bij maatgevende belasting, maar rekenend met aangepaste rekenwaarden voor de grondsterkte, is volgens het ENW verdedigbaar. De eis dat over een breedte van tenminste 1 meter de kruinzakking, berekend volgens de beschreven werkwijze, niet groter mag zijn dan 0,1 meter, wordt door het ENW als veilig genoeg beoordeeld.