Advies Organische stofgehalte en vorm kleibekleding

Aan Waterschap Groot Salland heeft het ENW over twee optimalisaties in het ontwerpen van dijken, te weten het toepassen van een hoger gehalte organische stof van de kleibekleding en het toepassen van een parallellvormige in plaats van een wigvormige kleibekleding, positief geadviseerd. Het advies voor het hogere percentage organische stof geldt voor het project IJsseldelta. Het ENW heeft DGRW geadviseerd de noodzakelijke stappen te zetten om te komen tot een nieuwe, generiek toepasbare waarde van het organisch stofgehalte en deze op te nemen in het stelsel van leidraden en technische rapporten.