Advies ontwerp veiligheidsduin Texel, Prins Hendrikzanddijk

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het ENW advies gevraagd over de toegepaste methodiek voor het afleiden van de hydraulische ontwerprandvoorwaarden en de keuze van het toe te passen rekenmodel voor duinafslag bij het ontwerp van de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Het ENW acht de voorgestelde methode niet zonder meer toepasbaar om de precieze veiligheidsopgave te bepalen, vanwege de complexe hydraulische omstandigheden en omdat het gebruikte afslagmodel niet is geijkt voor deze locatie, in de luwte van het eiland waar zand van nature niet voorkomt. In het ontwerp is volgens het ENW overigens wel ruimschoots voldoende zand aanwezig om de veiligheid te borgen. Geadviseerd wordt een monitoringsprogramma te starten om uiteindelijk tot een betere inschatting van noodzakelijke onderhoudssuppleties te komen om blijvend aan de veiligheidsnorm te voldoen.