Advies Ontwerp oeverdijk

HHNK heeft het ENW gevraagd te adviseren over de waterkerende werking van een aan te leggen oeverdijk, onderdeel van het project Markermeerdijken. Dit is een door HHNK ontwikkeld concept (grotendeels in zand) waarbij gezocht is naar een versterkingsvorm die minder ingrijpend is voor de omgeving en meerwaarde kan bieden aan andere functies. Het ENW verwacht dat het ontwerp voldoende veilig en robuust zal zijn, er is echter nog een slag nodig om dit aan te tonen. Het gaat daarbij onder meer om de wijze waarop de karakteristieke afslag wordt berekend en om de uitvoering van een gevoeligheidsanalyse met ongunstiger aannames voor de korreldiameter.