Advies Onderzoek pompen t.b.v. Markermeerdijk

In het kader van het project Markermeerdijken heeft het ENW aan DGRW advies uitgebracht m.b.t. de haalbaarheid van een variant met pompen in de Houtribdijk. Hierdoor zou versterking van de dijken kunnen worden beperkt of zelfs voorkomen. Het ENW schat in dat ook met pompen een dijkversterkingsopgave zal blijven bestaan. Het ENW geeft daarnaast aan dat optimalisatie van het huidige ontwerp mogelijk is, waarbij in elk geval de geotechnische inzichten vanuit Dijken op Veen, de nieuwe normering en bijbehorende optimalisatie van de faalkansbegroting nader en in samenhang dienen te worden bekeken. Het ENW acht het verder mogelijk dat in rekening brengen van bewezen tot reductie van de dijkversterkingsopgave leidt. Een methode om bewezen sterkte te operationaliseren dient dan wel te worden ontwikkeld.