Advies Onderzoek erosie kleibekleding met gras boventalud Waddenzeedijken

Dit advies betreft een onderzoeksprogramma in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest in samenwerking met Wetterskip Fryslân, dat gericht is op het bepalen van de sterkte van een kleibekleding met gras op het boventalud van de Waddenzeedijken. Het onderzoek richt zich op het kwantificeren van de erosiesnelheid van het gras en de klei, met als uiteindelijk doel te kunnen bepalen of een versterking met harde bekleding kan worden voorkomen of verkleind. Mogelijk kunnen de uitkomsten ook worden toegepast bij dijkversterkingen elders in Nederland.

Het ENW is van mening dat het waterschap goed leesbare en navolgbare rapportages heeft opgesteld. Toepassing van de methode bij de lopende versterkingen Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat en Koehool-Lauwersmeer wordt verantwoord geacht.

Voor een bredere toepassing van de methode zijn enkele aandachtspunten van belang. Allereerst de aanwezigheid van initiële schade op het boventalud, die een belangrijke rol speelt in de veiligheidsbeschouwing. Voor het vervolg wordt aandacht gevraagd voor een goede beschouwing daarvan en de verwerking in de probabilistische rekenprocedure. Daarbij moet ook oog zijn voor de combinatie met belastingcomponenten. Daarnaast ziet het ENW graag een goede beschrijving van de verwerking van onzekerheden in de probabilistische uitwerking en een uitgebreidere uitwerking van de geotechnische kenmerken van een dijk, inclusief de uitvoering van eerdere dijkversterkingen.