Advies Onbedijkte Maas

Ter voorbereiding van de herziening van het besluit Rijksrivieren heeft Rijkwaterstaat Limburg berekeningen gedaan voor de onbedijkte Maas op basis waarvan voorstellen zijn gedaan voor wijziging van onder andere het rivierbed. DG Water heeft advies gevraagd met betrekking tot de robuustheid van de gebruikte methoden.  Het ENW vindt dat de winterbedgrenzen moeten worden vastgesteld op basis van de als lange termijn beschouwde fysisch maximale afvoer. Het ENW realiseert zich dat hier een aantal problemen aan kleeft en gaat daar in de brief nader op in.