Advies Hoe omgaan met toekomstverwachtingen bij ontwerpen van waterkeringen

In de huidige ontwerppraktijk bij het versterken van waterkeringen wordt uitgegaan van klimaatscenario’s van het KNMI (KNMI’14, en voor rivieren KNMI’06). Bij het ontwerpen van waterkeringen wordt aanbevolen het scenario te gebruiken dat past bij een wereldwijde temperatuurstijging van ongeveer 4 graden in 2100 (aangeduid met W of W+). De ontwikkeling van het klimaat is echter onzeker en daarom ontwikkelt het KNMI ook meerdere scenario’s om deze onzekerheid te duiden.

Op grond van economische argumenten adviseert het ENW om standaard het scenario te gebruiken dat het dichtst bij het middentempo komt. Dus niet standaard uit te gaan van het hoogste van de beschikbare klimaatscenario’s. Vervolgens wordt aangeraden de klimaatonzekerheid ook in samenhang met andere onzekerheden te beschouwen en niet voor elke onzekerheid afzonderlijk een veilige of conservatieve waarde te kiezen.

Naast het ontwerpen op basis van de beschikbare scenario’s is het verstandig om alvast een doorkijk te maken naar wat de volgende versterking zou kunnen zijn. Zo kunnen aspecten als aanpasbaarheid van de kering en het reserveren van ruimte voor eventuele volgende ingrepen een plek krijgen in de afweging.

Als vroegtijdige normoverschrijding zeer ongewenst is dan wel aanpasbaarheid erg lastig is (bijvoorbeeld bij kunstwerken, zoals sluizen) is beschouwing van een ongunstig klimaatscenario altijd aan te raden om de kans klein te houden dat er vanwege een normoverschrijding/waterveiligheid een kostbare ingreep nodig is binnen de beoogde levensduur.