Advies OBR Drainagetechnieken tegen piping

De Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn (OBR) Drainagetechnieken geeft voor verschillende (innovatieve) drainagetechnieken handvatten voor ontwerpers en beheerders om deze technieken toe te passen en te beoordelen. De OBR is gebaseerd op eerdere publicaties van projectoverstijgende verkenningen en is op relevante punten uitgebreid en verbeterd. Desalniettemin constateert het ENW nog enkele manco's, zoals een ontbrekende onderbouwing van gebruikte getalswaarden en een beschrijving van het toepassingsgebied.

Het ENW adviseert toch om de richtlijn te gaan gebruiken en de uitwerking in de praktijk te monitoren. Verder acht het ENW het raadzaam om de resultaten van de toepassing van de richtlijn breed te delen, zodat er lessen getrokken kunnen worden. Al doende kan de richtlijn worden geëvalueerd en kan de ‘groene versie’ uitgroeien tot een definitieve. Met een dergelijke ontwikkeling en een borging van het rapport onder de ‘De Innovatieversneller’ van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is in de toekomstbestendigheid voorzien voor gebruik in de diverse processen rond de waterveiligheid van de dijk.