Advies Normering

Aan DGRW is advies uitgebracht over de nieuwe normering. Het ENW pleit voor het vastleggen van maximaal toelaatbare faalkansen in plaats van signaalwaarden. Optimalisatie van de norm is voor enkele gebieden wellicht mogelijk, bijvoorbeeld door het actualiseren van de achterlandstudie van de Maeslantkering of door de Hollandse IJsselkering in samenhang te beschouwen met de achterliggende keringen. Daarnaast beveelt het ENW aan de onderbouwing van de normeringsgetallen vrij te geven en meer inzicht te ontwikkelen in de consequenties van de nieuwe norm, zowel op lokaal niveau (benodigde dimensies van waterkeringen en de bijbehorende kosten) als op systeemschaal. Een kwalitatief goed instrumentarium, zowel voor toetsen, ontwerpen als het beheer & onderhoud (zorgplicht) is hierbij essentieel, net als het opleiden van alle betrokkenen.