Advies Noodoverloopgebieden

Aan de staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 8 oktober 2002.

De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen brengt advies uit over het principe van een gecontroleerde overstroming en de aanwijzing van noodoverloopgebieden.