Advies Lekdijk Kinderdijk-Schoonhovenseveer

In de periode 2013-2018 heeft Waterschap Rivierenland de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer versterkt. Naar aanleiding van de problematiek rond deze dijkversterking is op 13 oktober 2021 door het waterschap advies gevraagd aan het ENW. Naast aanbevelingen ten aanzien van de veiligheidsbeschouwing van het project Kinderdijk-Schoonhovenseveer doet het ENW in zijn advies ook aanbevelingen voor dijkversterking met constructies in het algemeen en voor kennisontwikkeling.

Het ENW constateert dat er in het onderzoek van Deltares nog geen verklaring is gevonden voor de vernatting en vervorming ter plaatse van de versterking. Deze verschijnselen kunnen verschillende oorzaken hebben. Zonder een geloofwaardige verklaring kan het ENW geen sluitend oordeel geven over de veiligheid of de onveiligheid van de dijk. Daarbij speelt vooral de onzekerheid over de kwaliteit van de boorpalen een rol.

Aanbevolen wordt om gerichte monitoring en onderzoek uit te voeren om een verklaring te vinden. Dit is ook van groot belang voor de bewoners nabij de dijk, want zonder de oorzaak van de vernatting is het niet goed mogelijk om de bebouwing duurzaam te herstellen. Omdat meer dijkversterkingen in gebieden met slappe lagen plaatsvinden, acht het ENW het noodzakelijk om ‘best practices’ voor dit soort projecten te ontwikkelen, waarbij ook de schade aan huizen nadrukkelijk wordt meegenomen.