Advies IRM Systeembeschouwing Rijn en Maas

Het directoraat-generaal Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het ENW advies gevraagd over de Systeembeschouwing Rijn en Maas, die in maart 2022 is opgeleverd. Dit ENW-advies gaat met name over de vraag of de IRM Systeembeschouwing de problematiek en de ontwikkelingen van de grote rivieren juist en volledig schetst, zodat deze kan dienen als inhoudelijke onderbouwing van keuzes die in het Programma onder de Omgevingswet worden gemaakt. Het advies richt zich specifiek op de IRM Systeembeschouwing Rijn en Maas en niet op het Programma Integraal Riviermanagement als geheel.

Het ENW ziet een paar punten die de bruikbaarheid van de systeembeschouwing kunnen versterken. Allereerst is dat een extra stap in het IRM-proces tussen de Systeembeschouwing en het POW, waarin meer aandacht is voor de impact van de context-gerelateerde uitgangspunten op de analyse van het beschouwde systeem. Ten tweede een beschrijving van de fricties tussen de verschillende rivierfuncties en hoe IRM met deze fricties omgaat, en ten derde aandacht voor de gebruikte terminologie. Tot slot bemerkt het ENW in de Systeembeschouwing een focus op sedimentsuppleties als oplossing voor mitigeren van bodemerosie en vraagt het ENW aandacht voor een kwantitatieve analyse en gedegen weging van alternatieve maatregelen.