Advies Instrument risicobeoordeling waterveiligheid buitendijkse gebieden

De provincie Flevoland heeft het ENW advies gevraagd over het instrument ‘risicobeoordeling waterveiligheid buitendijkse gebieden Flevoland’, waarmee initiatiefnemers een risicoschatting kunnen maken voor nieuwe buitendijkse ontwikkelingen. Het instrument geeft een voldoende betrouwbaar beeld van hoge waterstanden en de gevolgen daarvan. Het ENW merkt wel op dat het instrument geen rekening houdt met golven en afslag/erosie en vraagt aandacht voor de bestuurlijk-juridische status van een dergelijk instrument.