Advies Hoogwaterreferentie rivieren

Aangezien met de komst van de overstromingskans het ‘maatgevend hoogwater’ is komen te vervallen, heeft Rijkswaterstaat een alternatief nodig om haar taken als rivierbeheerder doelmatig te blijven uitvoeren. De nieuwe ‘hoogwaterreferentie’ brengt met een relatief eenvoudige methode de effecten van kleine ingrepen op de waterstanden in de as van de rivier in beeld. De aanname hierbij is dat twee gekozen afvoeren representatief zijn voor de gehele kansverdeling van de afvoeren. Het ENW kan zich goed vinden in het voorstel om te werken met twee juist gekozen referentieafvoeren met bijbehorende waterstandsberekeningen. Voor de Rijntakken en de Bedijkte Maas op basis van permanentie en in de Maasvallei met tijdsafhankelijke berekeningen. Voor het benedenrivierengebied adviseert het ENW om de vigerende methode voor de nieuwe hoogwaterreferentie, op basis van conditionele illustratiepunten, te hanteren.