Advies Handreiking Voorland

De Projectoverstijgende Verkenning (POV) Voorlanden heeft advies gevraagd over de concept Handreiking Voorland en de bijbehorende Quickscan Veiligheidsanalyse Voorlanden Hollandsche IJssel.

In de handreiking wordt beheerders voldoende houvast geboden om de ‘koudwatervrees’ ten aanzien van dit onderwerp weg te nemen en vormt zo een goede basis voor nadere verkenning en technische uitwerking van voorlanden bij alle werkprocessen van de waterkeringbeheerder.

De invloed van voorlanden op de veiligheid van de kering worden vaak niet of slechts deels meegewogen. Oorzaak is dat beheerders vaak veel belemmeringen zien, waarvan de meeste van niet-technische aard zijn. Het ENW onderkent het belang om het veiligheidseffect van voorlanden optimaal en transparant mee te wegen bij het ontwerp, de beoordeling en het beheer van primaire waterkeringen en onderschrijft de in de handleiding gevolgde aanpak om de belemmeringen weg te nemen.

De Handreiking Voorland heeft dan ook niet het karakter van een technische richtlijn, maar van een document dat mogelijkheden aanreikt om voorlanden te betrekken bij de beoordeling, het ontwerp en het beheer van de waterkering. Omdat ‘techniek’ slechts een onderdeel vormt van de totale belemmering, vindt het ENW dit een verstandige keuze. Wel vraagt het ENW om de gehanteerde technische uitgangspunten (bijvoorbeeld ten aanzien van vegetatie op voorlanden) van meer duiding te voorzien, omdat de praktijk ingewikkelder is dan nu wordt voorgesteld.

Het ENW heeft grote waardering voor de gepresenteerde analyse van de problematiek rondom voorlanden en ziet graag dat de Life Cycle Costing-analyse (LCC) om tot een doelmatig ontwerp voor een versterking te komen bredere toepassing krijgt. De Handreiking Voorland is compleet en sluit aan bij de veiligheidsfilosofie, nieuwe normering en de Grondslagen voor Hoogwaterbescherming.