Advies Handreiking piping in getijdenzand

Op hoofdlijnen is het ENW tevreden met het uitgevoerde onderzoek en de ontwikkelde aanpak. De uitgewerkte theorie (sterktefactor) is aannemelijk. Voor de toepassing ziet het ENW graag dat de sterktefactor wordt ontleed in de bijdragende effecten en dat de toegepaste redenering wordt uitgewerkt in een bijlage bij de rapportage. Het ENW vermoedt dat door de overige effecten een lagere faalkans kan worden berekend, waarbij mogelijk al een deel verdisconteerd is in de factor 1,4 waar nu mee gerekend wordt. Dit zou kunnen leiden tot dubbeltelling van gunstige effecten dan wel een onderschatting van de faalkans. Het ENW is er nog onvoldoende van overtuigd dat de 1,4 altijd bovenop alle andere optimalisaties mag worden toegepast.

Toevoeging mei 2023

Naar aanleiding van het ENW-advies heeft Waterschap Hollandse Delta een aanvullende toelichting gegeven en in een latere versie van de rapportage een nadere duiding van de factor gegeven. Het ENW heeft er vertrouwen in dat de genoemde factor een veilige factor is, en dat de kennis uit de handreiking binnen het bedoelde bereik op de juiste manier zal worden toegepast.