Advies Handreiking meetnetten en grondwatermonitoring voor piping

Binnen de Projectoverstijgende Verkenning Piping (POV-P) zijn veldonderzoeken en monitoring uitgevoerd. Inzichten die hieruit voortkwamen zijn gebundeld in onder andere de ‘Handreiking meetnetten en grondwatermonitoring voor piping’. Het belangrijkste doel was om de drempel voor het opzetten van een meetnet te verlagen door praktische aanwijzingen en tips te geven.

Het ENW is positief over de handreiking. De algemene indruk is dat dit een gestructureerd, praktisch en toegankelijk rapport is geworden. Het is prettig leesbaar en toepassingsgericht. Het document geeft de beheerders van waterkeringen richting bij het opzetten van een meetcampagne voor piping en het is een goede aanvulling op het ‘Technisch rapport waterspanningen bij dijken’. Daarom beveelt het ENW beheerders aan om gebruik te gaan maken van deze handreiking.

Het ENW wil benadrukken dat het wenselijk is om ook vóór projecten te monitoren, de meetnetten in stand te houden na afloop van het project en te zorgen voor een goede overdracht. Dit is ook in lijn met het advies Beter leren keren dat het ENW in 2017 heeft uitgebracht. Tot slot wil het ENW nog meegeven om in een volgende versie niet alleen handvatten op te nemen voor het opzetten van meet- en monitoringscampagnes voor piping, maar ook voor de andere mechanismen.