Advies Gras op Zand

Waterschap Drents Overijsselse Delta vroeg het ENW advies over het toepassen van de onderzoeksresultaten uit het HWBP-innovatieproject Gras op Zand. De resultaten van het innovatieproject zijn van belang voor het project Veilige Vecht, maar wellicht ook voor andere dijkversterkingsprojecten in Nederland. In het onderzoek is zowel het buitentalud (golfklappen) als de kruin / het binnentalud (golfoverslag) onderzocht. Er is een zorgvuldige keuze gemaakt voor de proeflocaties, onder andere op basis van een representatieve verzameling van grastrekproefresultaten, bedekking en bodemtype. De fysica wordt beschouwd vanuit zowel de belasting als de sterkte.

Het onderzoek is volgens het ENW geschikt voor het beoordelen van de primaire waterkeringen in het project Veilige Vechtdijk. Voor een opname in het BOI zijn nog enkele stappen nodig.

Toevoeging oktober 2022

In afwijking van het genoemde toepassingsgebied in het advies, is het onderzoek volgens het ENW geschikt voor het beoordelen van de primaire waterkeringen in het project Veilige Vechtdijk en op andere locaties voor zover de ondergrond en vegetatie aantoonbaar vergelijkbaar zijn.