Advies Getijdenduiker Waterdunen

Waterschap Scheldestromen vraagt advies over de waterveiligheidsaspecten van de getijdenduiker in het project Waterdunen. Dit gebied in West Zeeuws-Vlaanderen herbergt een ‘uniek stukje getijdennatuur’ in open verbinding met de Westerschelde. Het maken van openingen in de primaire waterkering kan ecologische en toeristische doelen bevorderen, maar vormt tegelijkertijd een potentieel risico vanuit het oogpunt van waterveiligheid.

Met de voorgestelde maatregelen (onder andere een aangepast sluitprotocol) is de waterveiligheid volgens het ENW voldoende gewaarborgd, mits de prestatie van het kunstwerk blijvend wordt gemonitord en de faalkansanalyses daarop worden aangepast. Anderzijds zijn de gevolgen beperkt wanneer er onverhoopt te veel water het recreatiepark instroomt: de recreatiewoningen liggen net hoger dan de kade (die rondom het gebied ligt) en blijven droog.

Het ENW adviseert nog wel na te gaan bij welk zeespiegelscenario de voorziene bediening van het systeem niet meer voldoet. Mocht de waterveiligheid in de (verre) toekomst alsnog in het geding komen, dan kan besloten worden de schuiven van de getijdenduiker minder ver open te zetten of het aantal openstaande schuiven te verminderen. Uiteraard gaat dit ten koste van de ecologische aspecten.