Advies Getijdenduiker Waterdunen

Waterschap Scheldestromen vraagt advies over de getijdenduiker in het project Waterdunen, meer specifiek of het ENW de gevolgde aanpak kan onderschrijven. Er is uitsluitend naar het aspect waterveiligheid gekeken.
Het ENW is tevreden dat in het project Waterdunen veel aandacht is besteed aan de faalkans van het sluitsysteem en dat er een sluitprotocol is ontwikkeld dat een passende balans geeft tussen de diverse maatschappelijke belangen en waterveiligheid.
De waterveiligheid is volgens het ENW voldoende geborgd, mits de prestatie van het kunstwerk blijvend wordt gemonitord en de faalkansanalyses daarop worden aangepast.
Het ENW beveelt aan om bij dergelijke projecten de eisen en risico’s ten aanzien van waterveiligheid vanaf de start van het project goed in beeld te brengen en mee te nemen in de ontwerpkeuzes.