Advies Geohydrologische aanpak piping (Meanderende Maas)

Voor het dijkversterkingsproject Ravenstein-Lith (‘Meanderende Maas’) is een projectgebonden subsidie verleend door het HWBP om te onderzoeken hoe geohydrologische informatie en modellen gebruikt kunnen worden om stijghoogtes beter in te schatten om zo de pipingopgave nauwkeuriger vast te stellen. De verfijndere (geohydrologische) modellering doet meer recht aan de lokale omstandigheden, wordt op deze manier veel realistischer en faciliteert maatwerk. In beoordelingen en ontwerpverificaties voor het faalmechanisme piping zal de verbeterde modellering dan ook in belangrijke mate bijdragen aan het expliciteren van onzekerheden.

De toepassing van de methode op de testcasus Meanderende Maas behelst – begrijpelijkerwijs – veel vereenvoudigingen om binnen de projectrandvoorwaarden te komen tot een resultaat. Daarbij zijn meestal conservatieve uitgangspunten gekozen. Vanuit de overstromingskansbenadering is het gewenst om op zijn minst ook een meest realistische waarde (of aannemelijke) waarde te schatten. Dit om inzicht te verschaffen in de bandbreedte van de stijghoogte.

Het ENW ziet met het uitgevoerde onderzoek veel mogelijkheden om via de voorgestelde aanpak het inzicht in de stijghoogtes te vergroten. Voor brede praktische inzetbaarheid is het van belang om bij de doorontwikkeling van de aanpak in termen van nauwkeurigheid en rekentijden vooral meer ervaring op te doen in meer cases of projecten.