Advies Evaluatie normen primaire waterkeringen

Op verzoek van het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) heeft het ENW advies uitgebracht over de twaalf-jaarlijkse cyclus waarin wordt bezien of aanpassing van de normen van de primaire waterkeringen nodig is. In opdracht van DGWB heeft Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving een technisch-inhoudelijke analyse uitgevoerd naar veranderingen in de onderliggende aannames bij de normering. Het ENW heeft vervolgens de uitgevoerde analyses en uitkomsten beoordeeld.

Het ENW waardeert de uitgevoerde analyse en vindt dat in het algemeen de aanbevelingen voldoende onderbouwd en volledig zijn. Wel geeft het ENW een aantal opmerkingen mee ten aanzien van de normering van de primaire keringen. De onderbouwing van de normering is volgens het ENW te allen tijde bedoeld als advies aan bestuurders. Wijzigingen in de onderbouwing leiden dan ook niet automatisch tot wijzigingen in de norm. Ook vindt het ENW dat, met het oog op langjarige stabiliteit in de gehanteerde normen, er terughoudendheid moet zijn om de normen op dit moment aan te passen. De normen gelden immers voor decennia en aannames en inzichten bij de onderbouwing van de verschillende berekeningen wijzigen regelmatig. De normen zijn bepaald op basis van een bestuurlijke afweging. Een eventuele bijstelling van de normen op basis van resultaten van analyses vraagt dan ook een bestuurlijke afweging. Wel vindt het ENW dat een evaluatie van de normen nuttig en noodzakelijk is. Daarnaast constateert het ENW dat de afleiding van normen voor voorliggende keringen destijds in een relatief laat stadium is gedaan. Daarvoor lijkt een evaluatie en een op punten aangepaste beschouwing zeer gewenst.

Tot slot adviseert het ENW over de relatie tussen dijkversterkingskosten en de maatschappelijke kosten-batenanalyse, de berekeningen die ten grondslag liggen aan de normering, het meewegen van veranderingen in de discontovoet bij eventuele aanpassingen van de norm, de faaldefinitie van voorliggende keringen en de normering van de Hollandse IJsseldijken.