Advies Dijkvernageling met JLD-dijkstabilisator

De Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit heeft het ENW advies gevraagd over de toepassing van een nieuwe dijkvernagelingsmethode, de JLD-dijkstabilisator. Het ENW vindt het een goede zaak dat nu wordt gewerkt aan de volgende fase van deze innovatie: de stap van de conceptuele fase naar die van geaccepteerde techniek. De beschreven ontwerpwijze en veiligheidsfilosofie van de JLD-dijkstabilisator bieden wat het ENW betreft voldoende basis voor verdere uitwerking, maar er is nog geen sprake van een dijkversterkingstechniek die generiek kan worden toegepast. Zowel de ontwerpmethode als de veiligheidsbenadering roepen nog de nodige vragen op. Over de groepswerking van de ankers en het behoud van de voorspanning bijvoorbeeld, maar ook over locatiespecifieke aspecten. Het ENW adviseert de door Deltares beschreven kennisvragen en andere aanbevelingen op te pakken, alvorens de JLD-dijkstabilisator (op grotere schaal) in de praktijk toe te passen. In pilots kan ervaring op worden gedaan met ontwerpen en kan de methode worden vervolmaakt, zodat deze later op grotere schaal in waterkeringen kan worden toegepast. Het ENW vraagt verder aandacht voor het opstellen van een beoordelingsmethode.