Bijdrage van rivierverruiming aan de robuustheid van het riviersysteem

In oktober 2016 heeft DGRW het ENW om advies gevraagd met betrekking tot de bijdrage van rivierverruiming aan de robuustheid van het riviersysteem, dit in het kader van de Lange Termijn Ambitie Rivieren. Het ENW kan zich deels vinden in de gehanteerde algemene definitie van robuustheid, echter de voorgestelde concretisering het gebruik van de term robuustheid heeft weinig tot geen meerwaarde boven het meenemen van de genoemde aspecten als aparte criteria in de MKBA. Als er toch behoefte bestaat aan het gebruik van de term robuustheid, is het advies van het ENW te zorgen voor een helderder en eenduidiger (smallere) uitwerking van het concept robuustheid en de vertaling van het theoretische begrip naar concrete toepassing.